Čo je to airsoftAirsoft je adrenalínový šport hraný v predurčenom teréne, ktorý sa hrá so špeciálnymi airsoftovými zbraňami, ktoré sú imitáciami reálnych zbraní, strieľajúce 6mm plastové guličky, guľky tzv. BBčka.


„Podľa z. 190/2003 §7

Zbraň kategórie D

(1) Zbraňou kategórie D je:

g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,“
Na Slovensku je podľa zákona povolené vlastniť AS zbraň osobe nad 18 rokov. Osoba vo veku pod 18 rokov vlastniť AS zbraň (v zákone uvedenú ako kategória D) nemôže a je jej s ňou manipulovať povolené výlučne pod dohľadom osoby plnoletej (hra pod 18 rokov nie je nelegálna, zákon vek hrania AS neupravuje, hovorí iba o veku vlastníka AS zbrane a podmienkach jej používania.)


„Podľa z. 190/2003 §14

(1) Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“

„Podľa z. 190/2003 §56

Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva

(8) Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.“
Dodržuj toto:

- Na ulici maj zbraň v taške alebo v netaktickom puzdre.

- Keď si chceš s kamarátmi zastrieľať, choď na také miesto kde nie sú ľudia

- Nevydávaj sa za príslušníka polície SR alebo armády SR (príslušníka ozbrojených síl SR)

- Príslušník polície SR má právo zbraň zabaviť (v takom prípade ti vystaví o tom potvrdenie), pokiaľ s ňou porušuješ zákon a pokiaľ si mladiství, odviesť ťa k rodičom.

- Zakázané je manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave!

Airsoft typy hier


 • FREE FOR ALL


  Každý proti každému. Hráči sa rozmiestnia po ihrisku tak aby sa navzájom nevideli. Vyhráva hráč, ktorý ostane žiť ako posledný.

 • TEAM DEATHMATCH


  Hra na jeden život. Hra končí eliminovaním všetkých nepriateľov druhej strany.

 • DEATH COUNT + CLICKER


  Hra na určený čas, na respawny s neobmedzeným počtom životov. Vyhráva strana, ktorá má menej eliminovaných spoluhráčov.

  Ako pomôcku môžeme použiť kliker pre počítanie zasiahnutých.

 • CATCH THE ENEMY


  Hra pri ktorej zasiahnutý hráč odchádza na opačný respawn, a vchádza do hry za druhú stranu.

  Po zásahu sa všetko znovu opakuje. Hra končí eliminovaním všetkých alebo do skončenia času.

 • DOMINATOR


  Zariadenie na určenom mieste, na ktorom hráč prepína čas, ktorý udáva ako dlho je dané miesto obsadené.

  Hra končí po uplynutí času určenom organizátorom a vyhráva strana ktorá dominátor udržala najdlhšie.

 • INTERCEPTION


  Hra na jeden život. Jedná sa o bránenie nejakého miesta, veci alebo osoby na konkrétnom mieste.

  Hra končí po eliminovaní všetkých účastníkov jednej strany, prípadne po obsadení bráneného miesta nepriateľmi.

 • CAPTURE THE FLAG


  Oba tími vlastnia jednu vlajku, ktorú je potrebné chrániť. Vyhráva strana, ktorá ukradne protivníkovú vlajku a úspešne ju presunie na miesto určené organizátorom.

   

 • FIND THE FLAGS


  Po ihrisku sa rozmiestní niekoľko vlajok v nepárnom alebo v párnom počte (ak chceme hrať aj na remízu).

  Hra končí po uplynutí času alebo do vyzbierania všetkých vlajok obomi stranami. Vyhráva strana, ktorá nazbierala viac vlajok.

 • RESCUE THE HOSTAGE


  Hra na čas, ktorá končí zabitím alebo oslobodením rukojemníka a presunutím na bezpečné miesto určené organizátorom.

 • HIJACK


  Jedná sa o scenárovú hru, kedy jeden team plní missiu, kde je treba uniesť vozidlo a presunúť ho na miesto určenia.

 • EXTERMINATE


  Jedná sa o scenárovú hru, kedy jeden team plní missiu, kde je treba eliminovať všetkých na danom mieste, miesto zničiť (odpáliť bombu), bezpečne sa dostaviť na určené miesto a podať veliteľovy hlásenie.

 • ZOMBIE SURVIVAL


  Jedná sa o scenárovú hru, kedy hráči nebojujú proti inému teamu ale snažia sa prežiť v sťažených podmienkach a brániť sa pred útokmi Zombie. Hra končí úspešne po splnení všetkých úloch, alebo neúspešne po zlikvidovaní všetkých preživších.

 • PUBG


  Po ihrisku sú rozmiestnené rôzne zbrane. Po začatí hry si každý hráč hľadá nejakú zbraň. Hráči hrajú v tímoch alebo samostatne. Je to hra na jeden život a vyhráva ten kto ostane posledný.

Všeobecné pravidlá airsoftu- Je povolené používať len airsoftové zbrane. Iné zbrane a prostriedky sebaobrany, je prísne zakázané nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.

- Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, jej použitie nie je dovolené.Bezpečnostné pravidlá:

- Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry.

- Každý hráč sa zúčastňuje akcií na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoje konanie.

- Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie).

- Hráč sa môže zúčastniť AS akcie len v triezvom stave, nie pod vplyvom alkoholu či omamných látok.

- Hráč si nesmie priniesť na AS akciu ostrú zbraň, či nôž, ktoré sa môžu zameniť s hernými.

- Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej sebaobrany) sa trestá definitívnym vylúčením z komunity AS hráčov - zákaz zúčastňovať sa AS akcií.

- Prekážky a bariéry určené organizátorom sa neničia a neprenášajú.Streľba:

- Streľba je povolená len ak priamo vidím na čo strieľam, žiadna streľba na slepo.

- Na zhromaždisku hráčov (aj respawne) musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.

- Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.

- Je zakázané strieľať cez otvory a škáry, ktorými človek neprelezie.Zásahy:

- Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.

- Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie.

- Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.

- Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením - „mám“ a zodvihnutím zbrane, alebo ruky nad hlavu.

- Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť: nesením zbrane nad hlavou sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou.

- Neoznačený hráč sa považuje za živého.

- Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu, ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)

- Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.

- Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie…).

- Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto, kde hru neovplyvňuje.

- Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.

- Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.

- Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou, rukou a zvolanie „máš“ zo vzdialenosti menšej ako 2 metre ak protihráč útočníka nevidí, predpoklad zásahu je 100% a je riziko zranenia.